Official Notice Board

This Official Notice Board serves for the announcement of undelivered mail. A document that could not be delivered is delivered by a public decree pursuant to Section 25 of Act No. 500/2004 Coll. as amended (Administrative Procedure Code). On the fifteenth day after the announcement of the possibility to take over the document, the document is considered delivered. The document can be taken over at the Student Services Center.

Tato úřední deska slouží k oznámení o možnosti převzít písemnost, kterou se nepodařilo doručit. Písemnost, kterou se nepodařilo doručit, se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 Zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád). Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost se písemnost považuje za doručenou. Písemnost je možno převzít v Student Services Center.

Current announcements / Aktuální oznámení

ADDRESSEE / ADRESÁTDOCUMENT NAME / NÁZEV PÍSEMNOSTIANNOUNCED ON / VYVĚŠENO DNEVALID UNTIL / PLATNÉ DO
Aly Hisham Hassan Farag Hassan OsmanDecision about studies suspensionJuly 10, 2024July 25, 2024